Álláspályázat - tanító

Álláspályázat - tanító

Nagykanizsai Tankerületi Központ - Hévízi Illyés Gyula Általános Iskola és AMI

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Hévízi Illyés Gyula Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Tanító

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8380 Hévíz, Kossuth L. utca 2.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az alapfokú nevelés-oktatás alsó tagozatán tanítói munkakörbe sorolt feladatok ellátása a hatályos jogszabályok alapján és az intézmény pedagógiai programjában foglaltaknak megfelelően.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

  • Főiskola, tanító szakképzettség, a 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet 6. mellékletében foglaltakat figyelembe véve,
  • büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
  • cselekvőképesség.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • a pályázó szakmai önéletrajza,
  • az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata,
  • 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet és annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
  • a pályázó aláírt eredeti nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közléséhez),
  • a pályázó aláírt eredeti nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2022. augusztus 22. napjától tölthető be.

 

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. június 30.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Jancsekityné Iváncsics Márta intézményvezető nyújt, a 06 30/451 5227 -os telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Nagykanizsai Tankerületi Központ - Hévízi Illyés Gyula Általános Iskola és AMI címére történő megküldésével (8380 Hévíz, Kossuth Lajos utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/183/HR/57-25/2022 , valamint a munkakör megnevezését: Tanító.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beküldött pályázatok alapján kiválasztott pályázók meghallgatása után az intézményvezető javaslatára a tankerületi központ igazgatója dönt.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. július 15.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az adatkezelési tájékoztató elérhető a Nagykanizsai Tankerületi Központ honlapján. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályáztatási folyamatot felfüggessze, megszakítsa vagy eredménytelennek nyilvánítsa bármiféle jog- és/vagy anyagi következmény nélkül. Az eljárás indoklás nélküli eredménytelenné nyilvánítása esetén a pályázó kárigényt semmilyen jogcímen nem érvényesíthet.

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a kk.gov.hu/nagykanizsa honlapon szerezhet.

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. június 4.

 

 

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Pályázati kiírás letöltése

Pályázatok

 Okosan a pénzzel!
Ökoiskola
Határtalanul
Erzsébet táborok
NKA
Bethlen Gábor Alap