Kötelező és minimális eszközök listája

Az egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról és hatályon kívül helyezéséről szóló 20/2019. (VIII. 30.) EMMI rendelet 2020. szeptember 1-jétól módosította a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 161. Š-ban megfogalmazottakat, amely szerint a XVII. fejezetben a nevelési oktatási intézmények kötelező felszerelésére vonatkozó szabályok a helyiség- és eszköz-, valamint felszerelésijegyzékkel kapcsolatban megváltoztak.

A 161. (2) bekezdése szerint a kötelezó (minimális) helyiségeket és az egészség- és munkavédelmi eszközöket La továbbiakban: kötelezó (minimális) helyiség- és eszközjegyzékj a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 2. melléklete tartalmazza.

Azokat a kötelező eszközöket és felszereléseket, amelyekkel a nevelési-oktatási intézményeknek az alapító okiratban, szakmai alapdokumentumban meghatározott tevékenységhez, továbbá egyházi és magánintézmény esetén a működés megkezdéséhez szükséges engedélyben meghatározottak alapján rendelkezniük kell, az oktatásért felelős miniszter által meghatározott kötelező (minimális) felszerelési jegyzék tartalmazza, amelyet az oktatásértfelelős miniszter az általa vezetett minisztérium honlapján tesz közzé azzal, hogy biztosítja a módosítások visszakereshetóségét.

A nevelési-oktatási intézmények kötelezó (minimális) felszereléseiről szóló jegyzék az alábbi két linken található meg:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/az_oktatasert_felelos_miniszter_altal_jovahagyott_felszerelesjegyzek

Pályázatok

Bethlen Gábor Alap
NKA
Erzsébet táborok
Határtalanul
Ökoiskola
 Okosan a pénzzel!